W podziękowaniu dla klientów, którzy obdarzyli nas zaufaniem uruchomiliśmy specjalny program lojalnościowy. Za polecenie mieszkania z naszej inwestycji oferujemy premię w wysokości 3000 zł!

Główne Zasady Programu.:

 a). Program skierowany jest do obecnych klientów Geo Grupy Deweloperskiej, którzy zakupili od spółek należących do Grupy nieruchomość. Za skojarzenie z naszymi spółkami  nowego Klienta, który dzięki rekomendacji kupuje mieszkanie, wypłacana jest nagroda w wysokości 3000zł brutto.

b).  Warunkiem wypłaty nagrody jest zawarcie przez Kupującego z jedną ze spółek GEO  umowy kupna mieszkania z  przeniesieniem własności  w formie aktu notarialnego.

c). Uczestnik wypełnia oświadczenie czyli załącznik nr.1 do Regulaminu, oraz PIT- 8C załącznik nr. 2, który zobowiązuje go do uiszczenia przewidzianego przepisami prawa podatku.

d). Wynagrodzenie wypłacane jest do 30 dni od podpisania umowy sprzedaży ze skojarzonym klientem na wskazane przez niego konto bankowe. 

e). Dane osobowe przekazane do  Geo Grupy Deweloperskiej  przez uczestników programu   na zasadach określonych w niniejszym regulaminie będą przez nią przetwarzane w celu realizacji konkursu i doręczenia nagród.

f). Z Programu wyłączeni pracownicy spółek Geo i ich rodziny

g). Z Programu wyłączeni są współpracujący ze spółkami Geo pośrednicy nieruchomości

h).  Z Programu wyłączone są zgłoszenia osób,  których dane figurują w bazie klientów spółek Geo.

 

 

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO GEO

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  1.Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w Programie Rekomendacji prowadzonym w ramach spółek  Geo  Grupy  Deweloperskiej (dalej jako: „Regulamin").
 2.  2,Organizatorem Programu Rekomendacji  jest Geo Grupa Deweloperska czyli spółki:

   Geo, Mieszkanie i Dom Sp.  o. o.

   Geo Developer Sp. z o. o.

  Geo Domator Sp. z o.o.
  Geo Invest S.A.
  Budland Sp. z o.o.
  Property Profit Sp. z o.o.
  Geo Projekt 1 Sp. z o.o.
  Geo Projekt 2 Sp. z o.o.
  Geo Projekt 3 Sp. z o.o.
  Geo Projekt 1 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
  Geo Projekt 2 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
  Geo Projekt 3 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa (dalej jako: „Organizator").

 1. 3.Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostanie wyrażenie „ Geo Grupa Deweloperska” oznacza to jedną ze Spółek wymienionych w niniejszym paragrafie pkt. 2.
 2. 4.Program Rekomendacji nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 nr 201 poz. 1540).

 § 2 MIEJSCE I CZAS TRWANIA PROGRAMU

 1. 1.Program Rekomendacji odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. 2.Program Rekomendacji prowadzony jest od 01.05.2017 r. do dnia odwołania przez Organizatora.
 3. 3.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Programu Rekomendacji w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu na 3 dni przed planowanym odwołaniem bądź zawieszeniem informacji na stronie internetowej: www.geogrupa.pl o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia.

 

 § 3 UCZESTNICY

 1. 1.Każdy uczestnik przed przystąpieniem do Programu Rekomendacji zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. 2.Przystąpienie do Programu Rekomendacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. 3.Uczestnikami Programu mogą być osoby Rekomendujące i Rekomendowane.
 4. 4.Przez osobę Rekomendującą, która może wziąć udział w niniejszym Programie Rekomendacji rozumie się każdą osobę fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nabyła lokal mieszkalny od którejkolwiek ze Spółek Geo Grupy Deweloperskiej, przy czym przez „nabycie" rozumie się nie tylko zawarcie Umowy Sprzedaży w formie aktu notarialnego ale też zapłatę całej ceny wskazanej w Umowie. Osobami Rekomendującymi nie mogą być pracownicy Organizatora lub podmioty współpracujący z Organizatorem w ramach stałej umowy o współpracę, inni niż pracownicy Działu Sprzedaży Organizatora. Przez osobę Rekomendowaną,  rozumie się każdą osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała skutecznego nabycia lokalu mieszkalnego na podstawie Rekomendacji,  której dane osobowe zostaną wskazane przez Rekomendującego na odpowiednim Formularzu Rekomendacyjnym, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.
 5. 5.W Programie Rekomendacji nie mogą brać udziału pracownicy  Organizatora, a także Pośrednicy Nieruchomości oraz członkowie rodzin tych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa oraz ich pracownicy i stali współpracownicy, przy czym przez Pośrednika Nieruchomości rozumie się osobę fizyczną posiadającą licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115 poz. 741).

§ 4 ZASADY PROGRAMU REKOMENDACJI

 1. 1.Program Rekomendacji jest prowadzony pod nazwą „Program Rekomendacyjny Geo"
 2. 2.Udział w Programie Rekomendacji umożliwia Rekomendującym uzyskanie nagrody pieniężnej w wysokości 3000 zł brutto (zwana dalej: "Nagrodą") za zarekomendowanie nowym klientom (Rekomendowanym) Lokali oferowanych do sprzedaży przez Spółki   Geo Grupy  Deweloperskiej.
 3. 3.Rekomendujący może dokonać Rekomendacji wielokrotnie.
 4. 4.Nagrodą w programie jest kwota 3000zł brutto.
 5. 5.Rekomendacja jest skuteczna, jeżeli spełnione zostaną łącznie poniższe warunki:
 6. a)   Rekomendujący w okresie obowiązywania Programu Rekomendacji wypełni Formularz Rekomendacyjny umieszczając prawidłowo na jego karcie wszystkie niezbędne dane wskazane w Formularzu Rekomendacyjnym oraz złoży na nim własnoręczny, czytelny podpis.
 7. b)   Rekomendujący złoży Formularz Rekomendacyjny w Salonie sprzedaży Organizatora w okresie trwania Programu Rekomendacji oraz uzyska od osoby uprawnionej odpowiednie potwierdzenie faktu jego złożenia, przy czym przez osobę uprawnioną rozumie się pracownika Działu Sprzedaży Organizatora.
 8. c)   Rekomendowany wskazany w Formularzu Rekomendacyjnym złożonym przez Rekomendującego, dokona nabycia Lokalu oferowanego do sprzedaży przez jedną ze Spółek Geo Grupy  Deweloperskiej   zawrze Umowę Sprzedaży w formie aktu notarialnego i dokona zapłaty całej ceny Lokalu wskazanej w Umowie, oraz  potwierdzi  że nabył lokal na podstawie rekomendacji.
 9. d)   Rekomendowany nie odstąpi od Umowy Sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego.
 10. e)   Dane Rekomendowanego nie mogą znajdować się w bazie danych Geo Grupy  Deweloperskiej przed dniem przystąpienia do Programu Rekomendacji tj. złożeniem Formularza Rekomendacyjnego w Salonie sprzedaży Organizatora.
 11. Rekomendujący nie jest odpowiedzialny za zawarcie Umowy pomiędzy Rekomendowanym a Spółką Grupy Geo.

 § 5 ZASADY PRZYZNANIA NAGRODY

 1. 1.Organizator po złożeniu przez Rekomendującego prawidłowo wypełnionego Formularza Rekomendacji oraz po spełnieniu warunków wskazanych w § 4 ust. 8, jest zobowiązany w terminie 30 dni poinformować Rekomendującego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o fakcie spełnienia przesłanek uprawniających do przyznania Nagrody uprzednio wskazanej przez Rekomendującego.
 2. 2.Wraz z otrzymaniem przez Rekomendującego Nagrody, otrzyma on również od Organizatora deklarację podatkową PIT-8C, a uzyskany przychód z tytułu otrzymanej Nagrody zobowiązany będzie samodzielnie rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.
 3. 3.Organizator oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku z tytułu przychodu osiągniętego przez Rekomendującego, w związku z otrzymaniem nagrody.
 4. 4.Warunkiem przekazania przez Organizatora Nagrody wskazanej w § 4 ust. 5 jest przekazanie przez niego danych osobowych niezbędnych do wypełnienia deklaracji podatkowej PIT-8C, tj. adresu zamieszkania, nr PESEL, siedziby właściwego urzędu skarbowego dla składania rocznych zeznań podatkowych.

 § 6 REKLAMACJE

 1. 1.Reklamacje dotyczące Programu Rekomendacji Uczestnik może składać na piśmie w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia podstawy do jej złożenia, w Salonie sprzedaży Organizatora lub przesłać pocztą tradycyjną listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 2. 2.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika Programu, jak również opis podstaw reklamacji i podpis wnoszącego reklamację.
 3. 3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.
 4. 4.O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną. Decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nie wyłącza to uprawnień Uczestnika Programu do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

 §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. 1.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. 2.Wzór Formularza Rekomendacyjnego niezbędnego do dokonania skutecznej rekomendacji znajduje się w Dziale Sprzedaży.
 3. 3.W odniesieniu do czynności dokonywanych na piśmie przez Uczestników Programu, o dotrzymaniu wszelkich terminów decydować będzie data nadania pisma.
 4. 4.Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Salonie sprzedaży Organizatora .
 5. 5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przystąpienia do niniejszego Programu Rekomendacji z powodów technicznych bądź organizacyjnych w szczególności związanych z utrudnieniami w działaniu stron internetowych Organizatora.
 6. 6.Treści zawarte w materiałach promocyjnych mają charakter informacyjny. Pełne zasady Programu określa wyłącznie niniejszy regulamin.
 7. 7.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy.