Relacje inwestorskie

Obligacje - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

 • Download 107190-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-30.06.2018.pdf

  107190-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-30.06.2018.pdf
  Pobierz

 • Download 107191-informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego.pdf

  107191-informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego.pdf
  Pobierz

 • Download 107192-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-geo-30.06.2018.pdf

  107192-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-geo-30.06.2018.pdf
  Pobierz

 • Download 107193-oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-skonsoidowanego-spr.-finans..pdf

  107193-oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-skonsoidowanego-spr.-finans..pdf
  Pobierz

Obligacje - Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018 roku

 • Download 107186-jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-30.06.2018.pdf

  107186-jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-30.06.2018.pdf
  Pobierz

 • Download 107187-informacja-dodatkowa-do-bilansu-geo-mieszkanie-i-dom-sp-zoo.pdf

  107187-informacja-dodatkowa-do-bilansu-geo-mieszkanie-i-dom-sp-zoo.pdf
  Pobierz

 • Download 107188-sprawozdanie-zarzadu-geo-mieszkanie-i-dom-sp-zoo-30.06.2018.pdf

  107188-sprawozdanie-zarzadu-geo-mieszkanie-i-dom-sp-zoo-30.06.2018.pdf
  Pobierz

 • Download 107189-oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-jednostk.-spr.-finans..pdf

  107189-oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-jednostk.-spr.-finans..pdf
  Pobierz

Obligacje - Skonsolidowany raport roczny za rok 2017

 • Download Informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego-2017.pdf

  Informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Oswiadczenie-do-rocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego.pdf

  Oswiadczenie-do-rocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego.pdf
  Pobierz

 • Download Oswiadczenie-w-przedmiocie-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych-skonsolidowane.pdf

  Oswiadczenie-w-przedmiocie-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych-skonsolidowane.pdf
  Pobierz

 • Download Pismo-zarzadu.pdf

  Pismo-zarzadu.pdf
  Pobierz

 • Download Skonsolidowane-sf-opinia-i-raport-2017.pdf

  Skonsolidowane-sf-opinia-i-raport-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2017.pdf

  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-w-roku-2017.pdf

  Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-w-roku-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Wybrane-dane-finansowe-2017-skonsolidowane.pdf

  Wybrane-dane-finansowe-2017-skonsolidowane.pdf
  Pobierz

Obligacje - Raport roczny za rok 2017

 • Download Pismo-zarzadu.pdf

  Pismo-zarzadu.pdf
  Pobierz

 • Download Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2017.pdf

  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-jednostkowego-2017.pdf

  Informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-jednostkowego-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Jednostkowe-sf-opinia-i-raport-2017.pdf

  Jednostkowe-sf-opinia-i-raport-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-spolki-2017.pdf

  Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-spolki-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Wybrane-dane-finansowe-2017-jednostkowe.pdf

  Wybrane-dane-finansowe-2017-jednostkowe.pdf
  Pobierz

 • Download Oswiadczenie-do-rocznego-jednostkowego-sprawozdania-finansowego.pdf

  Oswiadczenie-do-rocznego-jednostkowego-sprawozdania-finansowego.pdf
  Pobierz

 • Download Oswiadczenie-w-przedmiocie-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych.pdf

  Oswiadczenie-w-przedmiocie-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych.pdf
  Pobierz

Obligacje - raporty roczne - 2016

 • Download Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2016.pdf

  Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2016.pdf
  Pobierz

 • Download Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2016.pdf

  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2016.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci 2016.pdf

  Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci 2016.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy 2016.pdf

  Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy 2016.pdf
  Pobierz

Obligacje - raporty kwartalne

 • Download Sprawozdanie z działaności operacyjnej Emitenta serii obligacji L w I kwartale 2018.pdf

  Sprawozdanie z działaności operacyjnej Emitenta serii obligacji L w I kwartale 2018.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie z działaności operacyjnej Emitenta serii obligacji L w II kwartale 2018.pdf

  Sprawozdanie z działaności operacyjnej Emitenta serii obligacji L w II kwartale 2018.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie z działalności operacyjnej III kwartał 2018 L.PDF

  Sprawozdanie z działalności operacyjnej III kwartał 2018 L.PDF
  Pobierz

Raporty bieżące

2018

Raport bieżący - 14/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 12 września 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 9.070 szt. (słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sztuk) obligacji serii J wyemitowanych przez Spółkę. Również 12 września 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki raz premie za wcześniejszy wykup wyniosła 937.203,10 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzy 10/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW oraz § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 13/2018 - Uchwała w sprawie przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii K

Zarząd spółki Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 września 2018 roku podjął Uchwałę (dalej „Uchwała”) w sprawie przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii K (dalej: „Obligacje”) zarejestrowanymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLGEOMD00015. Obligacje o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, zostały wyemitowane w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 13 marca 2015 roku. Zgodnie pkt. 21 Warunków Emisji Obligacji emitowanych przez Spółkę, Emitent zawiadamia o wcześniejszym (przedterminowym) całościowym wykupie wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta Obligacji o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda poprzez spłatę całej wartości nominalnej wszystkich Obligacji, należnych odsetek oraz premii za wcześniejszy wykup. Dzień przedterminowego wykupu Obligacji serii, Emitent ustalił na 2 października 2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 12/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 04 lipca 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 3.095 szt. (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) obligacji serii J wyemitowanych przez Spółkę. Również 04 lipca 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 318.846,90 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć 90/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW oraz § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 11/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 3.920 szt. (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia) obligacji serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 30 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 400.820,00 zł (słownie: czterysta tysięcy osiemset dwadzieścia 00/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 10/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 7.488 szt. (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem ) obligacji serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 29 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 765.498.24 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem 24/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 9/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 9.983 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) obligacje serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 23 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 1.019.563.79 zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 79/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarzadu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 6/2018 - Przypadek naruszenia oraz harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do §25 ppkt 25.1 warunków emisji obligacji serii K wyemitowanych przez Spółkę informuje o zaistnieniu podstawy wcześniejszego wykupu Obligacji.
Zgodnie z §25 Spółka zobowiązała się, że będzie udostępniała obligatariuszom roczne sprawozdania finansowego do dnia 15 maja. Uchybienie ww. terminu stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, o której mowa w §20 warunków emisji.
Po otrzymaniu żądania wykupu Spółka będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych, chyba że w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania usunięta zostanie podstawa wcześniejszego wykupu.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w roku obrotowym 2018 raporty okresowe Spółki przekazane zostaną w następujących terminach:
1) raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) 22 maja 2018 r.,
2) raport półroczny (jednostkowy i skonsolidowany) 30 września 2018 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 4) oraz §19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 5/2018 - Nabycie obligacji własnych celem ich umorzenia

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (?Emitent?), niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 1.863 (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy ) obligacje serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 15 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 190.007.37 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedem 37/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 4/2018 - Emisja obligacji serii L

Zarząd spółki Geo, Mieszkanie i Dom ("Emitent", "Spółka") z opóźnieniem informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. Spółka wyemitowała w trybie oferty prywatnej przewidzianym w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach 20.000 obligacji serii L ("Obligacje") o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie podstawowej działalności emitenta i spółek z grupy Emitenta oraz na refinansowanie istniejących obligacji Emitenta.

Termin wykupu Obligacji przypada 5 kwietnia 2021 roku i nastąpi poprzez zapłatę należności głównej powiększonej o odsetki.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego i marżę wynoszącą 4,30%. Terminy płatności odsetek są kwartalne.

Zabezpieczenie Obligacji stanowić będzie hipoteka na nieruchomościach, której właścicielem jest Spółka lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, ustanowiona na zasadach określonych w warunkach Emisji.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu obligacjami prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie zapewniamy, że w przyszłości opóźnienia w przekazywaniu informacji nie będą miały miejsca.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst";
§ 5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący- 3/2018 - Wykup obligacji

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że w dniu 12 marca 2018 r. Spółka dokonała wykupu obligacji serii J w łącznej ilości 4.043 szt.. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji obligacji serii J.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst? oraz §5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych.

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Joanna Zaremba-Śmietańska - Prezes Zarządu
 • Ewa Foltańska-Dubiel - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 2/2018 - Wykup obligacji

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że w dniu 6 marca 2018 r. Spółka dokonała wykupu obligacji serii I w łącznej ilości 8.620 szt. o łącznej wartości nominalnej 8.620.000 zł. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji obligacji serii I.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst? oraz §5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych.

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Joanna Zaremba-Śmietańska - Prezes
 • Ewa Foltańska-Dubiel - Wiceprezes

Raport bieżący - 1/2018 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w roku obrotowym 2018 raporty okresowe Spółki przekazane zostaną w następujących terminach:

1) raporty roczne (jednostkowy i skonsolidowany) ? 15 maja 2018 r.,

2) raporty półroczne (jednostkowy i skonsolidowany) ? 28 września 2018 r.Podstawa prawna:

§19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Joanna Zaremba-Śmietańska - Prezes Zarządu
 • Ewa Foltańska-Dubiel - Wiceprezzes Zarządu

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

 • Download informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego.pdf

  informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego.pdf
  Pobierz

 • Download oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-skonsolid.-spr.-finans.pdf

  oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-skonsolid.-spr.-finans.pdf
  Pobierz

 • Download skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-30.06.2017.pdf

  skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-30.06.2017.pdf
  Pobierz

 • Download sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-geo-30.06.2017.pdf

  sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-geo-30.06.2017.pdf
  Pobierz