Relacje inwestorskie

EMISJA OBLIGACJI 2019

Geo, Mieszkanie i Dom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000036221, o numerze NIP 6760103507, emituje do 10.000 obligacji na okaziciela Serii M, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) zł każda, z odsetkami opartymi o zmienną stopę procentową WIBOR 3M powiększonymi o marże w wysokości 4,3 p. p. w stosunku rocznym w skali roku („Obligacje”, „Obligacje Serii M”).

Wykup Obligacji Serii M nastąpi 30 września 2022 roku i zostanie dokonany poprzez spełnienie świadczenia pieniężnego w postaci zapłaty za każdą Obligację Serii M kwoty równej jej wartości nominalnej powiększonej o odsetki..

Obligacje Serii M będą przedmiotem oferty publicznej.

 

Zabezpieczenie Obligacji stanowić będzie hipoteka na nieruchomościach, której właścicielem jest Spółka lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, ustanowiona na zasadach określonych w warunkach Emisji.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu obligacjami prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku Catalyst.

 

Funkcję Oferującego pełni Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie.


Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst";

 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Joanna Zaremba-Śmietańska - Wiceprezes Zarządu

 

 

 

MEMORANDUM I TEASER

 • Download Informacja o dojściu oferty publicznej do skutku.pdf

  Informacja o dojściu oferty publicznej do skutku.pdf
  Pobierz

 • Download Teaser.pdf

  Teaser.pdf
  Pobierz

 • Download Memorandum Informacyjne Obligacji Serii M - Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o...pdf

  Memorandum Informacyjne Obligacji Serii M - Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o...pdf
  Pobierz

 • Download Operaty szacunkowe.pdf

  Operaty szacunkowe.pdf
  Pobierz

 • Download Uchwała Zarządu Nr 1-09-2019.pdf

  Uchwała Zarządu Nr 1-09-2019.pdf
  Pobierz

 • Download Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o..pdf

  Aneks nr 1 do Memorandum Informacyjnego Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o..pdf
  Pobierz

 • Download Aneks Nr 2 do Memorandum Informacyjnego.pdf

  Aneks Nr 2 do Memorandum Informacyjnego.pdf
  Pobierz

 • Download Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o.pdf

  Aneks nr 3 do Memorandum Informacyjnego Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o.pdf
  Pobierz

 • Download Aneks nr 4 do Memorandum Informacyjnego Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o.pdf

  Aneks nr 4 do Memorandum Informacyjnego Geo, Mieszkanie i Dom sp. z o.o.pdf
  Pobierz

Obligacje - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

 • Download Oswiadczenie Zarzadu w sprawie skonsolidowanego spr finans.pdf

  Oswiadczenie Zarzadu w sprawie skonsolidowanego spr finans.pdf
  Pobierz

 • Download 2Q2019 MiD Skonsolidowane.pdf

  2Q2019 MiD Skonsolidowane.pdf
  Pobierz

 • Download 2Q2019 Sprawozdanie skonsolidowane.pdf

  2Q2019 Sprawozdanie skonsolidowane.pdf
  Pobierz

Obligacje - Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019 roku

 • Download Oswiadczenie Zarzadu w sprawie jednost spr finans.pdf

  Oswiadczenie Zarzadu w sprawie jednost spr finans.pdf
  Pobierz

 • Download 2Q2019 MiD jednostkowe.pdf

  2Q2019 MiD jednostkowe.pdf
  Pobierz

Raport roczny za rok 2018

 • Download Informacja-dodatkowa-do-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-za-2018-r.pdf

  Informacja-dodatkowa-do-jednostkowego-sprawozdania-finansowego-za-2018-r.pdf
  Pobierz

 • Download Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-za-2018-r.pdf

  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-za-2018-r.pdf
  Pobierz

 • Download Oswiadczenie-do-rocznego-jednostkowego-sprawozdania-finansowego.pdf

  Oswiadczenie-do-rocznego-jednostkowego-sprawozdania-finansowego.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-rocznego-sprawozdania-finansowego-jednostkowego.pdf

  Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-rocznego-sprawozdania-finansowego-jednostkowego.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-spolki-w-roku-2018--1.pdf

  Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-spolki-w-roku-2018--1.pdf
  Pobierz

 • Download Wybrane-dane-finansowe-2018-jednostkowe.pdf

  Wybrane-dane-finansowe-2018-jednostkowe.pdf
  Pobierz

Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

 • Download Informacja-dodatkowa-do-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-za-2018-r.pdf

  Informacja-dodatkowa-do-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego-za-2018-r.pdf
  Pobierz

 • Download Oswiadczenie-do-rocznego-sprawozdania-finansowego-skonsolidowane.pdf

  Oswiadczenie-do-rocznego-sprawozdania-finansowego-skonsolidowane.pdf
  Pobierz

 • Download Oswiadczenie-w-przedmiocie-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych-skonsolidowane.pdf

  Oswiadczenie-w-przedmiocie-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych-skonsolidowane.pdf
  Pobierz

 • Download Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-za-2018-r.pdf

  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-za-2018-r.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-rocznego-sprawozdania-finansowego-skonsolidowanego.pdf

  Sprawozdanie-bieglego-rewidenta-z-badania-rocznego-sprawozdania-finansowego-skonsolidowanego.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-w-roku-2018-.pdf

  Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-w-roku-2018-.pdf
  Pobierz

 • Download Wybrane-dane-finansowe-2018-skonsolidowane.pdf

  Wybrane-dane-finansowe-2018-skonsolidowane.pdf
  Pobierz

Obligacje - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

 • Download 107190-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-30.06.2018.pdf

  107190-skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-30.06.2018.pdf
  Pobierz

 • Download 107191-informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego.pdf

  107191-informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego.pdf
  Pobierz

 • Download 107192-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-geo-30.06.2018.pdf

  107192-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-geo-30.06.2018.pdf
  Pobierz

 • Download 107193-oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-skonsoidowanego-spr.-finans..pdf

  107193-oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-skonsoidowanego-spr.-finans..pdf
  Pobierz

Obligacje - Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018 roku

 • Download 107186-jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-30.06.2018.pdf

  107186-jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-30.06.2018.pdf
  Pobierz

 • Download 107187-informacja-dodatkowa-do-bilansu-geo-mieszkanie-i-dom-sp-zoo.pdf

  107187-informacja-dodatkowa-do-bilansu-geo-mieszkanie-i-dom-sp-zoo.pdf
  Pobierz

 • Download 107188-sprawozdanie-zarzadu-geo-mieszkanie-i-dom-sp-zoo-30.06.2018.pdf

  107188-sprawozdanie-zarzadu-geo-mieszkanie-i-dom-sp-zoo-30.06.2018.pdf
  Pobierz

 • Download 107189-oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-jednostk.-spr.-finans..pdf

  107189-oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-jednostk.-spr.-finans..pdf
  Pobierz

Obligacje - Skonsolidowany raport roczny za rok 2017

 • Download Informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego-2017.pdf

  Informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Oswiadczenie-do-rocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego.pdf

  Oswiadczenie-do-rocznego-skonsolidowanego-sprawozdania-finansowego.pdf
  Pobierz

 • Download Oswiadczenie-w-przedmiocie-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych-skonsolidowane.pdf

  Oswiadczenie-w-przedmiocie-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych-skonsolidowane.pdf
  Pobierz

 • Download Pismo-zarzadu.pdf

  Pismo-zarzadu.pdf
  Pobierz

 • Download Skonsolidowane-sf-opinia-i-raport-2017.pdf

  Skonsolidowane-sf-opinia-i-raport-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2017.pdf

  Skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-w-roku-2017.pdf

  Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-w-roku-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Wybrane-dane-finansowe-2017-skonsolidowane.pdf

  Wybrane-dane-finansowe-2017-skonsolidowane.pdf
  Pobierz

Obligacje - Raport roczny za rok 2017

 • Download Pismo-zarzadu.pdf

  Pismo-zarzadu.pdf
  Pobierz

 • Download Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2017.pdf

  Jednostkowe-sprawozdanie-finansowe-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-jednostkowego-2017.pdf

  Informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-jednostkowego-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Jednostkowe-sf-opinia-i-raport-2017.pdf

  Jednostkowe-sf-opinia-i-raport-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-spolki-2017.pdf

  Sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-spolki-2017.pdf
  Pobierz

 • Download Wybrane-dane-finansowe-2017-jednostkowe.pdf

  Wybrane-dane-finansowe-2017-jednostkowe.pdf
  Pobierz

 • Download Oswiadczenie-do-rocznego-jednostkowego-sprawozdania-finansowego.pdf

  Oswiadczenie-do-rocznego-jednostkowego-sprawozdania-finansowego.pdf
  Pobierz

 • Download Oswiadczenie-w-przedmiocie-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych.pdf

  Oswiadczenie-w-przedmiocie-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych.pdf
  Pobierz

Obligacje - raporty roczne - 2016

 • Download Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2016.pdf

  Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe 2016.pdf
  Pobierz

 • Download Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2016.pdf

  Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2016.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci 2016.pdf

  Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci 2016.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy 2016.pdf

  Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Grupy 2016.pdf
  Pobierz

Obligacje - raporty kwartalne

 • Download Sprawozdanie z działalności operacyjnej III kwartał 2019.pdf

  Sprawozdanie z działalności operacyjnej III kwartał 2019.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie z działalności operacyjnej II kwartał 2019.pdf

  Sprawozdanie z działalności operacyjnej II kwartał 2019.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie z działalności operacyjnej za I kwartał 2019r..pdf

  Sprawozdanie z działalności operacyjnej za I kwartał 2019r..pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie z działalności operacyjnej IV kwartał 2018.pdf

  Sprawozdanie z działalności operacyjnej IV kwartał 2018.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie z działalności operacyjnej III kwartał 2018 L.PDF

  Sprawozdanie z działalności operacyjnej III kwartał 2018 L.PDF
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie z działaności operacyjnej Emitenta serii obligacji L w II kwartale 2018.pdf

  Sprawozdanie z działaności operacyjnej Emitenta serii obligacji L w II kwartale 2018.pdf
  Pobierz

 • Download Sprawozdanie z działaności operacyjnej Emitenta serii obligacji L w I kwartale 2018.pdf

  Sprawozdanie z działaności operacyjnej Emitenta serii obligacji L w I kwartale 2018.pdf
  Pobierz

Raporty bieżące

2019

Raport bieżący - 1/2019 Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w roku obrotowym 2019 raporty okresowe Spółki przekazane zostaną w następujących terminach:

1) raporty roczne (jednostkowy i skonsolidowany) – 30 maja 2019 r.,

2) raporty półroczne (jednostkowy i skonsolidowany) – 30 września 2019 r.


Podstawa prawna:
§19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Wojciech Wołkowski - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 1/2019

Zarząd Spółki „Geo, Mieszkanie i Dom” sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje, że na podstawie wniosków o wpis hipotek z dnia 29 marca 2018 roku, w dniu 02 stycznia 2019 r. została wpisana ostatnia z hipotek (Hipoteka 2) zabezpieczających wyemitowane przez Emitenta obligacje na okaziciela serii L. Tym samym zostały ustanowione wszystkie hipoteki tj. Hipoteka 1, Hipoteka 2, Hipoteka 3, Hipoteka 4, na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3, Nieruchomości 4 opisane w Warunkach Emisji Obligacji serii L.

Zgodnie z art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 147) ze zm. wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Wojciech Wołkowski - Wiceprezes Zarządu

Raporty bieżące

2018

Raport bieżący - 14/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 12 września 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 9.070 szt. (słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sztuk) obligacji serii J wyemitowanych przez Spółkę. Również 12 września 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki raz premie za wcześniejszy wykup wyniosła 937.203,10 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście trzy 10/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW oraz § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 13/2018 - Uchwała w sprawie przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii K

Zarząd spółki Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 5 września 2018 roku podjął Uchwałę (dalej „Uchwała”) w sprawie przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii K (dalej: „Obligacje”) zarejestrowanymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) pod kodem ISIN PLGEOMD00015. Obligacje o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, zostały wyemitowane w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 13 marca 2015 roku. Zgodnie pkt. 21 Warunków Emisji Obligacji emitowanych przez Spółkę, Emitent zawiadamia o wcześniejszym (przedterminowym) całościowym wykupie wszystkich nie umorzonych ani nie pozostających własnością Emitenta Obligacji o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda poprzez spłatę całej wartości nominalnej wszystkich Obligacji, należnych odsetek oraz premii za wcześniejszy wykup. Dzień przedterminowego wykupu Obligacji serii, Emitent ustalił na 2 października 2018 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 12/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 04 lipca 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 3.095 szt. (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt pięć) obligacji serii J wyemitowanych przez Spółkę. Również 04 lipca 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 318.846,90 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy osiemset czterdzieści sześć 90/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 4 Regulaminu ASO GPW oraz § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO BondSpot

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 11/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 3.920 szt. (słownie: trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia) obligacji serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 30 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 400.820,00 zł (słownie: czterysta tysięcy osiemset dwadzieścia 00/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 10/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 7.488 szt. (słownie: siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem ) obligacji serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 29 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 765.498.24 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem 24/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 9/2018 - Wykup obligacji

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (Emitent), niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 9.983 (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) obligacje serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 23 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 1.019.563.79 zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy 79/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarzadu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 6/2018 - Przypadek naruszenia oraz harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stosownie do §25 ppkt 25.1 warunków emisji obligacji serii K wyemitowanych przez Spółkę informuje o zaistnieniu podstawy wcześniejszego wykupu Obligacji.
Zgodnie z §25 Spółka zobowiązała się, że będzie udostępniała obligatariuszom roczne sprawozdania finansowego do dnia 15 maja. Uchybienie ww. terminu stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, o której mowa w §20 warunków emisji.
Po otrzymaniu żądania wykupu Spółka będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych, chyba że w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania usunięta zostanie podstawa wcześniejszego wykupu.

Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w roku obrotowym 2018 raporty okresowe Spółki przekazane zostaną w następujących terminach:
1) raport roczny (jednostkowy i skonsolidowany) 22 maja 2018 r.,
2) raport półroczny (jednostkowy i skonsolidowany) 30 września 2018 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 4) oraz §19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 5/2018 - Nabycie obligacji własnych celem ich umorzenia

Zarząd spółki Geo Mieszkanie i Dom sp. z o.o. (?Emitent?), niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2018 r. Emitent nabył w celu umorzenia 1.863 (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy ) obligacje serii K oznaczonych kodem PLGEOMD00015 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 2 kwietnia 2015 r. Również 15 maja 2018 zostało dokonane rozliczenie i rozrachunek nabycia przez Emitenta wyżej wskazanych obligacji. Łączna wartość transakcji, włączając: wartość nominalną wykupywanych obligacji, należne odsetki, premie za wcześniejszy wykup oraz prowizje wyniosła 190.007.37 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy siedem 37/100 złotych).
Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238, ze zm.), tj. w celu ich umorzenia.

Podstawa prawna
§ 5 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 4/2018 - Emisja obligacji serii L

Zarząd spółki Geo, Mieszkanie i Dom ("Emitent", "Spółka") z opóźnieniem informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. Spółka wyemitowała w trybie oferty prywatnej przewidzianym w art. 33 pkt. 2 Ustawy o Obligacjach 20.000 obligacji serii L ("Obligacje") o wartości nominalnej i cenie emisyjnej jednej Obligacji wynoszącej 1.000 złotych oraz łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych. Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie podstawowej działalności emitenta i spółek z grupy Emitenta oraz na refinansowanie istniejących obligacji Emitenta.

Termin wykupu Obligacji przypada 5 kwietnia 2021 roku i nastąpi poprzez zapłatę należności głównej powiększonej o odsetki.

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej w oparciu o stawkę WIBOR dla pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego i marżę wynoszącą 4,30%. Terminy płatności odsetek są kwartalne.

Zabezpieczenie Obligacji stanowić będzie hipoteka na nieruchomościach, której właścicielem jest Spółka lub spółki z grupy kapitałowej Spółki, ustanowiona na zasadach określonych w warunkach Emisji.

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na alternatywnym systemie obrotu obligacjami prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie zapewniamy, że w przyszłości opóźnienia w przekazywaniu informacji nie będą miały miejsca.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst";
§ 5 ust. 1 pkt. 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych".

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Ewa Foltańska-Dubiel - Prezes Zarządu
 • Maciej Komsta - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący- 3/2018 - Wykup obligacji

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że w dniu 12 marca 2018 r. Spółka dokonała wykupu obligacji serii J w łącznej ilości 4.043 szt.. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji obligacji serii J.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst? oraz §5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych.

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Joanna Zaremba-Śmietańska - Prezes Zarządu
 • Ewa Foltańska-Dubiel - Wiceprezes Zarządu

Raport bieżący - 2/2018 - Wykup obligacji

Zarząd Geo, Mieszkanie i Dom Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (?Spółka?) informuje, że w dniu 6 marca 2018 r. Spółka dokonała wykupu obligacji serii I w łącznej ilości 8.620 szt. o łącznej wartości nominalnej 8.620.000 zł. Wykup nastąpił zgodnie z warunkami emisji obligacji serii I.Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst? oraz §5 ust 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych.

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Joanna Zaremba-Śmietańska - Prezes
 • Ewa Foltańska-Dubiel - Wiceprezes

Raport bieżący - 1/2018 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości, że w roku obrotowym 2018 raporty okresowe Spółki przekazane zostaną w następujących terminach:

1) raporty roczne (jednostkowy i skonsolidowany) ? 15 maja 2018 r.,

2) raporty półroczne (jednostkowy i skonsolidowany) ? 28 września 2018 r.Podstawa prawna:

§19 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące podmiot:

 • Joanna Zaremba-Śmietańska - Prezes Zarządu
 • Ewa Foltańska-Dubiel - Wiceprezzes Zarządu

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

 • Download informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego.pdf

  informacja-dodatkowa-do-sprawozdania-skonsolidowanego.pdf
  Pobierz

 • Download oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-skonsolid.-spr.-finans.pdf

  oswiadczenie-zarzadu-w-sprawie-skonsolid.-spr.-finans.pdf
  Pobierz

 • Download skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-30.06.2017.pdf

  skonsolidowane-sprawozdanie-finansowe-30.06.2017.pdf
  Pobierz

 • Download sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-geo-30.06.2017.pdf

  sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-grupy-geo-30.06.2017.pdf
  Pobierz